WOOD STAIN Dekoratyvinis medienos impregnantas su vašku

WOOD STAIN Dekoratyvinis medienos impregnantas su vašku

Dekoratyvinis medienos impregnantas su vašku

• Išryškina medienos raštą
• Sudėtyje yra vaško  
• Ekologiškas, vandens pagrindu
• Tepamas teptuku arba purškiamas
• Efektyvi apsauga nuo atmosferos poveikio
• Lauko ir vidaus darbams

Spalvotas dekoratyvinis medienos impregnantas su vašku.  Ekologiškas, vandens pagrindu impregnantas medienos dekoravimui ir apsaugai nuo UV spindulių, pūvimo. Impregnanto  sudėtyje esantis vaškas bei aukštos kokybės pigmentai apsaugo medieną nuo atmosferinių kritulių poveikio, suteikia medienai norimą atspalvį, išryškindami jos raštą. Naudojamas lauko ir vidaus darbams, obliuotai ir pjautinei medienai. Tepamas teptuku arba purškiamas ant vertikalių medinių paviršių (netinka grindims, terasoms,stalams, kėdėms ir t.t). Spalva: balta, bespalvė, ažuolas, kaštonas, mahagon, polisander, pinija, pušis, tik, kedr.

Pagrindas turi būti švarus ir sausas (medienos drėgnumas ≤15%). Medienos paviršiuje negali būti užteršimų, dulkių, purvo, senų dažų liekanų, dumblių ar pelėsio užkrato. Neapdorotą arba pažeistą medieną būtinai impregnuokite antiseptiku nuo biokorozijos poveikio (pelėsių,pelėsinių grybų, vabždių). Darbus galima vykdyti esant pagrindo ir aplinkos temperatūrai nuo +10°C iki +25°C. Negalima vikdyti darbus pučiant vėjui, lyjant arba veikiant tiesioginiams saulės spinduliams. Prieš naudojimą ir dažymo metu impregnantą kruopščiai maišyti siekiant užtikrinti vienalytę konsistenciją ir spalvą.  Nereikia skiesti. Rekomenduojama tepti 2 impregnanto sluoksnius. Džiūvimo trukmė:  Po 1-2 val. nelimpa dulkės; Po 4 - 6 val. galima dažyti pakartotinai (prie +23 °С, santykinis oro drėgnumas 50%). Dažymo priemones plauti vandeniu. Priklausomai nuo apdirbamos medienos rūšies ir šviesumo galutinis impregnanto atspalvis gali skirtis. Etiketėje nurodytas atspalvis tėra apytikris, norint tiksliai įvertinti ir pasirinkti atspalvį, rekomenduojama iš pradžių atlikti bandymus ant nedidelio ploto. Galutinė spalva išryškėja tik paviršiui išdžiūvus ir priklauso nuo medienos rūšies bei dengimo būdo. Nuo UV spindulių poveikio apsaugo tik spalvoti impregnatai. (Clear, t.y. bespalvė - neapsaugo medienos nuo UV spindulių). Paviršiaus atnaujinimui  po 3-5 metų gali tekti uždėti papildomą sluoksnį. Kai kurias minkštos medienos rūšis bei labai atvirus UV spinduliams paviršius rekomenduojama perdažyti dažniau..

 

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos: Laikyti sausoje vietoje, uždaroje pakuotėje, saugant nuo šalčio,  tiesioginių saulės spindulių. Sandėliavimo/ transportavimo temperatūra +5ºC+30ºC.

 

Aplinkos ir darbo sauga: P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

P280Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338+P310  Patekus į akis: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P302+P352+P333+P313  Patekus ant odos: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Jei sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.  Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis(saugos duomenų lapais).

EUH208 Sudietyje yra mišinys:5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

 

Išsami informacija apie produktą www.stimelit.eu

Atsiradus neaiškumams kreiptis pas STIMELIT atstovus, Info@stimelit.lt arba INFOLINIJA  +370 691 69309

Išeiga vienam sluoksniui   pjautinei medienai ~15m²/1l
obliuotai medienai ~17m²/1l
Dažymo sluoksniai   2 kartus
Darbo ir pagrindo temperatūra   +10ºC+25ºC
Džiūvimo trukmė   12 - 24 val. (23 ºC 50% RH )
Galima dengti antru sluoksniu   po 4 - 6 val. (23 ºC 50% RH )
Rišiklis   Akrilinė dispersija
Skiediklis   Vanduo

Lakieji organiniai junginiai 1.1.4d (LOJ) ribinė vertė

  130 g/l

Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte

  <30 g/l
Nelakiųjų medžiagų kiekis  

≥10%

Tankis   ~1,05g/cm3
Pakuotė   5l, 10l kibirai
Sandėliavimo laikas   24 mėn
Sandėliavimo/ transportavimo temperatūra   +5ºC+30ºC