WOOD STAIN Dekoratīvs koksnes impregnēšanas līdzeklis ar vasku

WOOD STAIN Dekoratīvs koksnes impregnēšanas līdzeklis ar vasku

Dekoratīvs koksnes impregnēšanas līdzeklis ar vasku

  • Izceļ koksnes rakstu
  • Satur vasku
  • Ekoloģisks, uz ūdens bāzes
  • Klājams ar otu vai izsmidzināms
  • Efektīvi aizsargā pret atmosfēras apstākļu iedarbību
  • Ārdarbiem un iekšdarbiem

Mērķis. Krāsains dekoratīvs koksnes impregnēšanas līdzeklis ar vasku. Ekoloģisks impregnēšanas līdzeklis uz ūdens bāzes koksnes dekorēšanai un aizsardzībai pret UV stariem, puvi. Impregnēšanas līdzekļa sastāvā esošais vasks un augstas kvalitātes pigmenti aizsargā koksni no atmosfēras nokrišņu iedarbības, piešķir koksnei vēlami toni, izceļot tās rakstu. Izmanto ārdarbiem un iekšdarbiem, ēvelētai un zāģētai koksnei. Klāj ar otu vai izsmidzina uz vertikālām koksnes virsmām (nav piemērots grīdām, terasēm, galdiem, krēsliem u.c.).

Virsmas sagatavošana, darba gaita. Virsmai ir jābūt tīrai un sausai (koksnes mitrums ≤15%). Uz koksnes virsmas nedrīkst būt netīrumu, putekļu, dubļu, vecas krāsas atlikumu, ūdensaugu vai pelējuma materiāla. Neapstrādāta vai bojāta koksne ir jāimpregnē ar antiseptiķi, kuram piemīt biokorozijas iedarbība (pret pelējumu, pelējuma sēnītēm, kukaiņiem). Darbus var veikt, ja virsmas un vides temperatūra ir no +10°C līdz +25°C. Darbus nedrīkst veikt, ja pūš vējš, līst lietus vai tiešos saules staros. Pirms lietošanas un krāsošanas laikā impregnēšanas līdzeklis ir rūpīgi jāmaisa, lai nodrošinātu vienmērīgu konsistenci un krāsu. Nav jāatšķaida. Ieteicams klāt 2 impregnēšanas līdzekļa kārtas. Žūšanas ilgums: pēc 1–2 stundām nelīp putekļi; pēc 4–6 stundām var krāsot atkārtoti (ja temperatūra ir +23°С, relatīvais gaisa mitrums 50%). Krāsošanas līdzekļus mazgāt ar ūdeni. Atkarībā no apstrādājamās koksnes veida un gaišuma impregnēšanas līdzekļa gala tonis var atšķirties. Uz etiķetes norādītais tonis ir aptuvens. Lai precīzi novērtētu un izvēlētos toni, no sākuma līdzekli ieteicams izmēģināt nelielā laukumā. Galīgā krāsa ir redzama, tikai virsmai nožūstot, un tā ir atkarīga no koksnes veida un klāšanas veida. Pret UV staru iedarbību aizsargā tikai krāsainie impregnēšanas līdzekļi (Clear, t. i., bezkrāsains, – koksni pret UV stariem neaizsargā). Lai atjaunotu virsmu, pēc 3–5 gadiem var uzklāt papildu kārtu. Atsevišķus mīkstas koksnes veidus un virsmas, kas ir ilgstoši pakļautas UV staru iedarbībai, ieteicams pārkrāsot biežāk..

 

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi: Uzglabāt sausā vietā, slēgtā iepakojumā, sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Uzglabāšanas/transportēšanas temperatūra no+5ºC līdz +30ºC.

 

Apkārtējās vides un darba aizsardzība. P102Sargāt no bērniem.

P280Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P305+P351+P338+P310 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. P302+P352+P333+P313 SASKARĒ AR ĀDU: mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.  Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.

EUH208 Satur maisījumu:5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Var izraisīt alerģisku reakciju.

 

Sīkāka informācija par produktu www.stimelit.eu

Ja rodas kādas neskaidrības, konsultējieties ar STIMELIT pārstāvjiem pa e-pastu: Info@stimelit.lt vai zvaniet uz INFO TĀLRUNI +370 691 69309

 
Patēriņš vienai kārtai   zāģētai koksnei ~15 m²/1 l
ēvelētai koksnei ~17 m²/1 l
Klāšanas kārtas   2 reizes
Darba un virsmas temperatūra   no +10ºC līdz +25ºC
Žūšanas ilgums   12–24 stundas (23ºC 50% RH)
Var klāt otru kārtu   pēc 4–6 stundām (23ºC 50% RH)
Saistviela   Akrila dispersija
Šķīdinātājs   Ūdens

Gaistošie organiskie savienojumi 1.1.4d (GOS) robežvērtība

  130 g/l

Maksimālais GOS saturs lietošanai gatavā produktā

  <30 g/l
Negaistošo vielu saturs  

≥10%

Blīvums   ~1,05g/cm3
Iepakojums   5 l, 10 l spaiņi
Glabāšanas laiks   24 mēneši
Uzglabāšanas/transportēšanas temperatūra   no +5ºC līdz +30ºC